Kamperhoek-uitzicht-plas.jpg

Kamperhoek

Bijzonderheden

  • Wandelpaden
  • Laarzen aanbevolen
  • Verrekijker aanbevolen
  • Kijkhut / Kijkscherm

Over het gebied

De Kamperhoek is een voormalig zanddepot dat is omgetoverd in een plas met een moeras. Het bos is rijk aan vogels en zoogdieren. Het moeras is afgesloten voor publiek, maar het bos is vrij toegankelijk. Er is een vogelijkhut met uitzicht op de plas en het moeras en er loopt een gemarkeerde wandelroute door het gebied. 

Eerste natuurbouwproject in Nederland

Landbouwgebieden, steden en bossen zijn altijd volop aangelegd, maar natuurgebieden tot eind jaren ’60 van de vorige eeuw niet. RIJP-directeur professor Van Duin was daar een warm voorstander van en bedacht de term ‘natuurbouw’. De Kamperhoek werd het eerste natuurbouwproject in Nederland. Deze plek had na de drooglegging dienst gedaan als zanddepot waarvan niet meer restte dan een natte plek. Er werd een plas gegraven en het moeras is van een kade voorzien. Een pomp houdt sindsdien het waterpeil op niveau. Veel trekvogels gebruiken het eiland en rietmoeras als rust- en slaapplaats. Dat geldt ook voor het rietmoeras aan de westzijde en voor het vochtige tot natte bos ten oosten van de plas. Op het door pony's begraasde eiland bevindt zich een oeverzwaluwenwand. Sinds 1968 is een vogelringstation in het gebied gevestigd, waardoor zeer veel over het gebruik van het gebied door trekvogels bekend is.

Rijk aan dieren

Dankzij zaaiproeven in de jaren ’70 van de vorige eeuw komen er enkele bijzondere plantensoorten voor in de Kamperhoek, zoals echte sleutelbloem en moeras- en boswederik. Het uitzaaien had tot doel de ontwikkeling van een typische bosflora te bespoedigen. Dat is maar deels gelukt, want de rijping van de bodem en de vorming van een humuslaag - waarin typische bosplanten bij voorkeur groeien- , laten zich niet versnellen. Opvallend is de aanwezigheid van rode ogentroost. Het altijd vochtige loofbos is zangvogelrijk. Moeras- en bosvogels die voorkomen in de Kamperhoek zijn onder meer de boomvalk, nachtegaal, matkop en roerdomp. Daarnaast zijn er meer dan 20 zoogdiersoorten waargenomen, vooral knaagdieren en hun belagers, zoals hermelijn, bunzing en vos. Al een aantal jaren wordt de vlindersoort grote vos waargenomen. Deze soort is op vele plaatsen in Nederland verdwenen. Bijzonder zijn ook de grote hoeveelheden zeldzame soorten libellen.

Natuurherstel

Sinds de drooglegging onderbreken veel vogels na het oversteken van het Ketelmeer hun reis in Flevoland om te rusten en te foerageren. Dat was in 1968 een belangrijke beweegreden voor de aanleg van de Kamperhoek. Jarenlang functioneerde het gebied voortreffelijk maar vanaf de jaren ’80 groeide het moeras dicht, raakte het eiland bebost en de plas vulde zich meer en meer met slib. Daardoor verdwenen niet alleen de oeverzwaluwen, maar ook veel andere broedende en pleisterende vogels. Toen het Flevo-landschap in 1994 het beheer van het gebied van Staatsbosbeheer overnam, was het al duidelijk: alleen een grootscheepse hersteloperatie zou de Kamperhoek in oude luister kunnen terug brengen. En dat is gebeurd, mede dankzij een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Meer variatie

De verlande plas is uitgebaggerd en de waterbeheersing is verbeterd door het plaatsen van twee nieuwe pompen, de aanleg van nieuwe waterpartijen en het opschonen van de ringsloot. Het moeras is veel aantrekkelijker geworden voor libellen en amfibieën. Ook de broedvogelbevolking reageerde bijzonder positief op de ingrepen. Nu broeden er weer dodaars, rietzangers en baardmannetjes, maar ook soorten als blauwborst, bruine kiekendief, kleine karekiet en waterral. Er is meer gebeurd. 15 ha grasland waarmee de Kamperhoek begin jaren 2000 is uitgebreid, is natuurvriendelijk ingericht door het graven van een retentiebekken, een meertje van 1 ha voor de opvang van tijdelijk overtollig water. Het water in deze plas is een reservevoorraad voor de rest van het gebied. Ook in een ‘normaal’ jaar is er niet voldoende ‘eigen’ water beschikbaar om het gewenste waterpeil te kunnen handhaven. De plas heeft natuurvriendelijke oevers en vormt een gevarieerd leefgebied voor vogels, libellen, vlinders, kleine zoogdieren en vissen. Uniek is de oeverzwaluwwand lang de Visvijverweg. Sinds 2002 broeden hier honderden paren oeverzwaluwen. In 2014 is het record van 1100 broedparen bereikt. 

Beheerplan Kamperhoek

Bescherm de natuur in Flevoland!

Het Flevo-landschap zet zich elke dag weer in om de Flevolandse natuur te beschermen en te ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Draagt u de natuur in Flevoland ook een warm hart toe? Word dan nu begunstiger. Al vanaf € 25 per jaar beschermt u de natuur bij u in de buurt. Meld u hieronder aan en profiteer van mooie voordelen:

  • Welkompakket met gratis beleefkaart
  • 3x per jaar ons magazine ‘Natuur dichtbij’
  • Gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
  • Korting op activiteiten en excursies in de natuur.


Aanmelden

Kenmerken

Toegankelijk
Beperkt toegankelijk. Alleen in het Kamperhoek bosgedeelte en de vogelhut de Oeverzwaluw. Er is een gemarkeerde wandelroute.
Gemeente
Dronten
Plaats
Swifterbant
Aangelegd in
1968 en 1970; graslanden in 2001 en 2002.
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
44 ha bos, 23 ha moeras en 25 ha grasland.
Bereikbaarheid
Honden niet toegestaan.
Ligging
in Oostelijk Flevoland, nabij de Ketelbrug; bereikbaar vanaf Swifterbant via de Kamperhoekweg, bij de rotonde rechtsaf de Visvijverweg op, 300 m verder is de ingang (parkeren kan langs de weg).

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!