_DFO5028-Flevolandschap-Burchtkamp- Ernst Dirksen Fotografie-20170824-2.JPG

Burchtkamp

Bijzonderheden

  • Kijkhut / Kijkscherm

Over het gebied

Een gevarieerd gebied waarvan de kern bestaat uit moerassige, met klei volgespoten zandwinputten. Vroeger was De Burchtkamp een belangrijke broedplaats van kiekendieven. Het gebied is nog steeds rijk aan vogels en is een groeiplaats van bijzondere planten. Op een deel van het gebied, grenzend aan de Meerkoetenweg wordt graan, luzerne en gras verbouwd.

Zandwinning

Al voor het droogvallen van Oostelijk Flevoland is er zand gewonnen in dit deel van Flevoland. De zandwinputten zijn volgespoten met klei en vormen de moerassige delen van het natuurgebied. De begroeiing rondom de moerassen is ruig en bestaat vooral uit brandnetel, distel, smeerwortel, kleefkruid en oude, sterk bemoste vlierstruiken.
In dit deel van Flevoland komt het pleistocene zand hoog in de bodem voor. Enkele jaren geleden is in een deel van het gebied de ongeveer 50 centimeter dikke kleilaag ontgraven en verwerkt in vloeiende heuvels. Een deel van de vrijgekomen zandlaag is tot ongeveer twee meter diepte ontgraven waardoor een plas met een zanderige bodem is ontstaan. In deze plas zijn enkele eilandjes uitgespaard en de taluds rond de afgraving zijn heel flauw afgewerkt. Op de zanderige bodem hebben zich interessante plantensoorten gevestigd, waaronder moeraswolfsklauw, ronde zonnedauw, rietorchis, rondbladig wintergroen en moerasdroogbloem.

Kiekendieven

De riet- en ruigtevelden in De Burchtkamp waren in de jaren ’60 van de vorige eeuw een belangrijk broedgebied van de bruine, blauwe en grauwe kiekendief. De kiekendieven vonden voedsel in de omliggende rietvelden en uitgestrekte graanvelden. De ontginning van Flevoland was voor kiekendieven een gouden periode door muizenplagen en de talrijk aanwezige fazanten. Door zijn opvallende aanwezigheid is de kiekendief de mascotte van Flevoland geworden.
Na de inrichting van Flevoland en de aanleg van de A6 is het aantal kiekendieven sterk afgenomen. Af en toe broedt nog een bruine kiekendief in het moerasgedeelte, ook komen er nog geregeld kiekendieven in De Burchtkamp foerageren.

Snack voor ooievaars

Dankzij de gevarieerde inrichting broeden er tientallen vogelsoorten in De Burchtkamp, waaronder dodaars, kleine plevier, kwartelkoning, oeverzwaluw, grasmus, roodborsttapuit, blauwborst, rietzanger, snor en baardman. Grauwe ganzen grazen graag op de graanakkers en grasvelden om vervolgens op de plassen te gaan slapen. De ooievaars van Natuurpark Lelystad komen maar wat graag naar De Burchtkamp. Zodra de luzerne wordt geoogst, vinden ze er muizen, hun favoriete snack.

Schoolvoorbeeld van natuurbouw

Dit reservaat werd na het ontstaan in de jaren ’60 van de vorige eeuw niet voor niets Kiekendievenreservaat De Burchtkamp genoemd. De instelling ervan had alles te maken met het grote aantal kiekendieven. Deze vogels broedden in de natte rietvelden van de voormalige zandwinputten en de ruige distel- en brandnetelvelden rond deze moerassen.
Deze pionierende roofvogel verdween naar andere gebieden toen de ontginningsperiode voorbij was. Door het uitgroeien van bomen en struiken waren de omstandigheden minder geschikt geworden voor kiekendieven. Daarmee werd de vraag ‘wat te doen met De Burchtkamp’ actueel.
In de jaren ’80 is het moeras verjongd door de bovengrond van de verdroogde zandwinputten af te graven. Ondertussen werd nagedacht over de kansen en mogelijkheden die het terrein bood.

Nieuw leven

In 1998 werd de Burchtkamp nieuw leven ingeblazen door het afgraven van de kleiige bovengrond op een deel van het terrein waar het pleistocene zand dicht onder de oppervlakte zat. In dit 18 ha grote zandige deel is ook een nieuwe plas gegraven. De waterstand in deze plas wordt bepaald door neerslag en verdamping en reageert sterk op de grondwaterstand in de omgeving. Ook zijn er in de plas enkele eilandjes gehandhaafd.
De Zanderij, zoals het natuurontwikkelingproject wordt genoemd, leverde een nieuw, in Flevoland zeldzame biotoop op: kalkrijk zand. Hier heeft zich de afgelopen jaren een soortenrijke vegetatie met bijbehorende insectenfauna ontwikkeld. Ook voor vogels is deze plas een aanwinst. Grote aantallen eenden en grauwe ganzen gebruiken de plas als rustgebied en op een van de eilandjes heeft een kolonie oeverzwaluwen zich gevestigd. De zwaluwwand wordt jaarlijks door vrijwilligers onderhouden.

Bescherm de natuur in Flevoland!

Het Flevo-landschap zet zich elke dag weer in om de Flevolandse natuur te beschermen en te ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Draagt u de natuur in Flevoland ook een warm hart toe? Word dan nu begunstiger. Al vanaf € 25 per jaar beschermt u de natuur bij u in de buurt. Meld u hieronder aan en profiteer van mooie voordelen:

  • Welkompakket met gratis beleefkaart
  • 3x per jaar ons magazine ‘Natuur dichtbij’
  • Gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
  • Korting op activiteiten en excursies in de natuur.


Aanmelden

Kenmerken

Toegankelijk
Geen vrije toegang
Gemeente
Lelystad
Plaats
Lelystad
Aangelegd in
Begin jaren '70 van de vorige eeuw.
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
159 ha
Bereikbaarheid
Excursies op aanvraag
Ligging
Enkele kilometers ten zuiden van Lelystad; tussen de Meerkoetenweg en de A6.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!