Greppelveld-strekdam-havenhoofd-Elburg.jpg

Greppelveld

Bijzonderheden

  • Fietspaden
  • Verrekijker aanbevolen
  • Picknicktafel of bankje

Over het gebied

Herkenbaar aan het gerestaureerde havenhoofd van Elburg. Spontaan in de kwelzone van de dijk van Oostelijke Flevoland ontstaan natuurgebied. Dit oorspronkelijk kruidenrijke grasland is erg in trek bij weidevogels en ook van belang als broedgebied van grutto, wulp, watersnip en kwartelkoning.

Boeiende geschiedenis

Waar eens de botters vanuit Elburg het ruime sop kozen, ligt nu een bijzonder weidevogelreservaat met een boeiende geschiedenis. Het Greppelveld ontstond na het droogvallen van Oostelijk Flevoland in 1957 als vanzelf op de natte kwelzone aan de voet van de dijk. Voor een betere ontwatering werd de kwelzone intensief begreppeld en met gras ingezaaid. Dankzij het extensieve gebruik, de variatie in hoogteligging en de sterke kwel ontstond een kruidenrijk grasland dat zeer aantrekkelijk bleek voor weidevogels. Toch bleef de status van het terrein nog jarenlang onduidelijk tot het moment dat Het Flevo-landschap dit terrein verwierf en het daadwerkelijk een natuurterrein werd.

Herstel

Het Greppelveld is het eerste terrein dat Het Flevo-landschap in beheer kreeg. Op het moment van overname was de broedvogelstand niet meer optimaal. Daarom zette Het Flevo-landschap zich in voor verbetering van het broedresultaat. Het herstel startte met de aanleg van plassen en poelen en uitbreiding van het reservaat door aankoop van akkers ten noorden van de Stobbenweg. Het hele gebied is sindsdien in het voorjaar weer een prachtige plek om grutto’s, tureluurs, zomertalingen, slobeenden, graspiepers, wulpen, kwartelkoningen, watersnippen en kieviten te zien en te horen.  In het najaar is het terrein een belangrijke pleisterplaats voor trekvogels zoals ganzen en zwanen.

Natuurherstel

In de jaren ’90 van de vorige eeuw liep de broedvogelstand steeds sterker terug. Deels was dit een landelijke trend, maar voor een belangrijk deel had de achteruitgang twee andere oorzaken: de waterstand was niet meer optimaal en de bodemfauna verminderde aanzienlijk door de afnemende voedselrijkdom van de bodem. Om het tij te keren is de waterbeheersing flink verbeterd, want weidevogels broeden bij voorkeur in vochtig grasland. Met hun snavel prikken ze in de vochtige grond om emelten, larven van de langpootmug, te verschalken. Het grasland is bemest met oude stalmest om het bodemleven, het voedsel voor de weidevogels, extra te stimuleren. Het resultaat kwam snel. De hoeveelheid wormen, emelten en insecten in de bodem en in het gras verdubbelde en de soortenrijkdom aan insecten nam toe. Bijzonder is dat het oude deel van het Greppelveld nu een groot aantal broedende graspiepers herbergt terwijl deze vogel overal in Nederland snel in aantal afneemt.

Uitbreiding

Het is niet bij herstel alleen gebleven. De oppervlakte van het reservaat kon worden verviervoudigd dankzij de aankoop van kavels tussen Stobbenweg, Elburgerweg en Oosterwoldertocht. Mogelijk zullen nog enkele kavels worden toegevoegd. Bovendien zijn op verschillende plekken in de oude en nieuwe terreinen poelen aangelegd ter verrijking van het landschap en de flora en fauna. De variatie aan planten is onverwacht groot en verschillende soorten libellen hebben de poelen gekoloniseerd.

Beheerplan Greppelveld 2016-2022

In 2016 is het beheerplan voor het Greppelveld vastgesteld.

Het Greppelveld is een middelgroot natuurgebied. Het ligt in Oostelijk Flevoland, ingeklemd langs de Drontermeerdijk en de Elburgerweg. In de overwegend beboste randmeerzone geven de vochtige graslanden afwisseling en openheid. In het Greppelveld ligt een voor Flevoland belangrijk cultuurhistorisch element namelijk het “havenhoofd Elburg”.

Het Greppelveld bestaat uit vochtig grasland, water en houtsingels. Het samenspel van vochtig grasland en overgangen naar struweel bepalen de natuurwaarden van het gebied. Het beheer zal zich de komende jaren richten op het optimaliseren van deze waarden. Daardoor zal het leefgebied van weide-, struweelvogels, vlinders en libellen verbeteren. Voldoende water en geleidelijke overgangen van water naar land en van gras naar bos zijn daarvoor essentieel. Het beleven van cultuurhistorie en landschap vinden we als Flevo-landschap erg belangrijk. Daarom onderhouden we het havenhoofd Elburg en de lijnvormige elementen als sloten en greppels.

De komende jaren zal er verder hydrologisch onderzoek plaats vinden, worden houtsingels aangeplant, langs sloten plasbermen aangelegd, zal een deel van het grasland worden begraasd en zal op termijn een struinroute worden aangelegd.

Bescherm de natuur in Flevoland!

Het Flevo-landschap zet zich elke dag weer in om de Flevolandse natuur te beschermen en te ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Draagt u de natuur in Flevoland ook een warm hart toe? Word dan nu begunstiger. Al vanaf € 25 per jaar beschermt u de natuur bij u in de buurt. Meld u hieronder aan en profiteer van mooie voordelen:

  • Welkompakket met gratis beleefkaart
  • 3x per jaar ons magazine ‘Natuur dichtbij’
  • Gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
  • Korting op activiteiten en excursies in de natuur.


Aanmelden

Kenmerken

Toegankelijk
Niet vrij toegankelijk.
Gemeente
Dronten
Plaats
Biddinghuizen
Aangelegd in
1957 (40 ha), tussen 2000 en 2005 is de oppervlakte verviervoudigd.
In beheer sinds
1990
Oppervlakte
160 ha
Bereikbaarheid
Vogels zijn goed te observeren vanaf de Stobbenweg, het oude havenhoofd en de Drontermeerdijk.
Ligging
Tegenover Elburg tussen de dijk van het Drontermeerdijk, Elburgerweg en de Stobbenweg.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!