Organisatie

Organisatie

Het Flevo-landschap is een stichting met een professionele werkorganisatie die onder leiding van de directie de dagelijkse werkzaamheden uitvoert. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die bestaat uit zes (onbezoldigde) leden. Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering voor begunstigers, waarbij Het Flevo-landschap het gevoerde beleid verantwoordt en haar toekomstplannen deelt.

Vrijwilligers
Meer dan 150 vrijwilligers helpen Het Flevo-landschap actief mee. De gastheren en –vrouwen in de bezoekerscentra, de gidsen, beheervrijwilligers en de veldwaarnemers: het zijn allemaal mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor de Flevolandse natuur, omdat ze dat belangrijk én leuk vinden.

Code Goed Bestuur
De Raad van Toezicht en de Bestuurder onderschrijven de drie principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De drie principes zijn:
1) Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren
2) Effectiviteit en efficiency van bestedingen
3) Omgang met belanghebbenden

Integriteitscode en klokkenluidersregeling
Het Flevo-landschap houdt zich bij haar werkzaamheden en activiteiten aan deze integriteitscode en heeft een klokkenluidersregeling.

Medewerkers

Bij Het Flevo-landschap werken circa 35 medewerkers. Een deel daarvan werkt op kantoor en een aantal in het veld. Vaak lopen er ook stagiairs mee. 

Kantoor

Belangenbehartiging, het werven van subsidies, het plannen van het terreinbeheer, de communicatie richting publiek en pers en het aansturen van de vrijwilligers; het gebeurt allemaal vanuit kantoor. Daarnaast moeten de financiën en de administratie natuurlijk ook op orde worden gehouden en het beleid voor de komende jaren ontwikkeld worden.

Beheer

Onze terreinbeheerders zijn verdeeld over drie beheereenheden: beheer Zuid, beheer Midden en beheer Noord. Zij onderhouden de natuurgebieden onder andere door te maaien en te snoeien en de paden begaanbaar te houden. In het Natuurpark is de zorg voor de dieren ook een belangrijke taak

De beloning van alle werknemers volgt de beloningsstructuur van de Raam CAO Bos en Natuur Ondernemingsdeel De Landschappen. Ook de beloning van de directeur geschiedde in 2015 conform de CAO Bos en Natuur Ondernemingsdeel De Landschappen.

Het Flevo-landschap valt onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de directeur van Het Flevo-landschap valt binnen deze normen. Jaarlijks wordt de concrete bezoldiging van de directeur vermeld in het Jaarverslag, dat eveneens op deze website wordt gepubliceerd.

Vrijwilligers

Meer dan 150 vrijwilligers helpen Het Flevo-landschap actief mee. De gastheren en –vrouwen in de bezoekerscentra, de gidsen, beheervrijwilligers en de veldwaarnemers: het zijn allemaal mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor de Flevolandse natuur, omdat ze dat belangrijk én leuk vinden.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende functies.

 • beheervrijwilliger bij bezoekerscentra
 • gastheer / gastvrouw bij De Trekvogel
 • gastheer / gastvrouw bij De Gesteentetuin
 • wandelgids
 • medewerker promotieteam
 • beheervrijwilliger 

Meer informatie

Raad van Toezicht (RvT)

Taken Raad van Toezicht

De taken van de leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • RvT ziet toe op de algemene gang van zaken binnen Het Flevo-landschap en op het door de directeur/bestuurder gevoerde beleid en beheer
 • RvT is belast met de formele taken en bevoegdheden die voorvloeien uit de statuten van Het Flevo-landschap (o.a. goedkeuren jaarplan en bijbehorende begroting, goedkeuren meerjarenbeleidsplan, goedkeuren jaarverslag en jaarrekening)
 • RvT treed op als sparringpartner (adviseur en klankbord) van de directeur/bestuurder
 • RvT functioneert als werkgever van de directeur bestuurder

De missie, visie en het meerjarig strategisch beleid van Het Flevo-landschap zijn daarbij leidend.

Samenstelling Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit vijf personen. Benoeming vindt plaats voor (maximaal) vier jaar. Personen zijn eenmaal herbenoembaar. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren.

De leden van de RvT zijn:

 • Mevrouw A.J.M. Schelwald-van der Kley; voorzitter RvT en directeur Envision-S, woonachtig in Lelystad
 • De heer A.N.J. Slot, managing director Stichting Scheepvaart, woonachtig in Lelystad
 • De heer J. Leentvaar; Emeritus hoogleraar, woonachtig in Lelystad
 • De heer A.J. Lok,  RA; director Bureau Vaktechniek Accountants bij Baker Tilly , woonachtig in Zeewolde
 • De heer A.E.O. van den Berg; directeur/eigenaar MediaActivationCo. B.V./AS WE SPEAK Media B.V., Raad van Advies CVDT, woonachtig in Lelystad

De Leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd. Zij ontvangen uitsluitend een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten nodig voor het uitoefenen van hun functie als lid van de Raad van Toezicht.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!