Projecten

Behalve de terugkerende beheer- en onderhoudswerkzaamheden voert Het Flevo-landschap ook projecten uit om de natuur te ontwikkelen, beter toegankelijk te maken of onder de aandacht van het publiek te brengen. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste lopende projecten.

Nieuwe Natuur Flevoland

In het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de Provincie Flevoland werkt Het Flevo-landschap aan verschillende projecten. 

Nieuwe Natuur Noorderwold-Eemvallei
In en nabij het plangebied Oosterwold (ontwikkeling Almere en Zeewolde) nabij de A6 en ten oosten van de A27 kan een natuurrijk en gastvrij gebied ontwikkeld worden waar bezoekers het beste wat natuur en landbouw in Flevoland voortbrengen, ervaren en beleven. Noorderwold-Eemvallei brengt natuur, landbouw en stad bij elkaar.

In dit voorstel wordt 250 ha nieuwe natuur ontwikkeld die nieuw leefgebied biedt voor vogels van moeras, grasland, struweel en akkerland en die goed past in de agrarische omgeving, maar ook een bijdrage levert aan de biologische (stads)landbouw. De uitbreiding van biologische (stads)landbouw (circa 680 ha) levert een verdere versterking van de biodiversiteit en natuurwaarden op. Een win-win situatie. Het Flevo-landschap heeft dit voorstel samen met ERF ingediend.

Nieuwe Natuur Gouden randen Pampushout
Aan de randen van de Pampushout in Almere wordt een strook wetland (open water en riet) aangelegd. Totaal 19 ha. Deze nieuwe natuur voegt een nieuw leefgebied toe aan het bos en vormt ook de ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone van de Lepelaarplassen naar het Kromslootpark. Essentieel voor dieren als de purperreiger en de bever. Maar deze 19 ha versterken ook de gehele Pampushout (525 ha). Een eerste deel van de Gouden Rand is in 2020 gerealiseerd.

Nieuwe Natuur Schokland
De archeologische schatten in de bodem in en rond Schokland zijn uniek door hun omvang en compleetheid; de reden dat Schokland UNESCO Werelderfgoed is. Deze status brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om ook in het Werelderfgoedgebied ten zuiden van het voormalige eiland de archeologische waarden te behouden, is functieverandering nodig. Er liggen kansen om dit deel om te vormen naar nattere natuur. Dat neemt de knelpunten weg tussen archeologie en landbouw. Ook biedt dit kansen voor verbetering van de recreatie en natuurbeleving. Lees meer op de projectwebsite.

Nieuwe Natuur Urkerveld - afgerond (2020)
Het Urkerveld (bijna 30 ha) wordt een toegankelijk en beleefbaar natuurgebied waarbij ook aandacht is voor cultuurhistorie, educatie en recreatie. De nieuwe natuur die Het Flevo-landschap hier realiseert, gaat een overgangszone vormen tussen het Urkerbos (ook in beheer) en het open polderlandschap. Dit maakt het Urkerveld interessant voor flora en fauna, maar zeker ook voor de recreant. De gemeente Urk legt een fietspad en de dijkovergang aan, waardoor een mooie fietsverbinding tussen de Westermeerweg en het fietspad op de Westermeerdijk ontstaat; een oost-west ontsluiting. Het nieuwe fietspad zorgt ook voor een betere zichtbaarheid van het Geologisch Reservaat P. van der Lijn. Bekijk hier de video over de afronding van de werkzaamheden.

Oostvaardersoevers

Het doel van de Oostvaardersoevers is om het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Hierdoor kunnen vissen en andere waterdieren makkelijker van het ene naar het andere gebied. De natuur in de drie gebieden wordt zo versterkt.

In november 2019 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, na afstemming met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Startbeslissing van het project Oostvaardersoevers ondertekend. In de Startbeslissing staat waarom de verbinding nuttig en noodzakelijk is. Hiermee is een akkoord gegeven om verder te onderzoeken hoe de verbinding gerealiseerd kan worden. Rijkswaterstaat en provincie Flevoland werken daarbij samen met Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en gemeente Lelystad.Natuur en recreatie versterken  
Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden kunnen op dit moment niet goed van elkaar profiteren. Dit komt omdat ze van elkaar gescheiden zijn door de Oostvaardersdijk. Uitwisseling van water en voedingsstoffen is niet mogelijk en vissen komen  moeilijk van het ene naar het andere gebied. Met het project Oostvaardersoevers wordt onderzocht hoe een verbinding te maken is, waarbij tevens bewoners en bezoekers meer kunnen genieten van het gebied.

Innovatieve oplossingen nodig
In het gebied tussen Almere en Lelystad langs de Oostvaardersdijk wordt gekeken waar een verbinding mogelijk is. Daarbij moet rekening gehouden worden dat het Markermeer daar 3,5 tot 4,5 meter hoger ligt dan de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Ook is de dijk belangrijk voor de waterveiligheid van Flevoland en ligt de provinciale weg Almere-Lelystad op de dijk. Innovatieve oplossingen zijn nodig.

 

Bouw vernieuwd otterverblijf

Het Flevo-landschap pakt het otterverblijf in Natuurpark Lelystad grondig aan. De Europese otters die hier leven, krijgen flink meer leefruimte. Ook voor de bezoekers gaat het een en ander veranderen.

De vernieuwing van het otterverblijf is een langgekoesterde wens van Het Flevo-landschap. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, als ook provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Afvalzorg en otteropvang de Rietnymf.  

Meer over het project op de projectpagina

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!