Projecten

Behalve de terugkerende beheer- en onderhoudswerkzaamheden voert Het Flevo-landschap ook projecten uit om de natuur te ontwikkelen, beter toegankelijk te maken of onder de aandacht van het publiek te brengen. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste lopende projecten.

Nieuwe Natuur Flevoland

In het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de Provincie Flevoland werkt Het Flevo-landschap aan verschillende projecten. 

Nieuwe Natuur Noorderwold-Eemvallei
In en nabij het plangebied Oosterwold (ontwikkeling Almere en Zeewolde) vlak bij de A6 en ten oosten van de A27, ontwikkelen we een natuurrijk en gastvrij gebied waar bezoekers natuur in combinatie met natuurlandbouw kunnen gaan ontdekken en beleven. Noorderwold-Eemvallei brengt natuur, landbouw en stad bij elkaar en maakt de oude Eemvallei weer zichtbaar in het landschap.

Het Flevo-landschap werkt hierin samen met ERF en stichting Hemus. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Lees meer op de projectpagina.

Nieuwe Natuur Gouden randen Pampushout
Aan de randen van de Pampushout in Almere wordt een strook wetland (open water en riet) aangelegd. Totaal 19 ha. Deze nieuwe natuur voegt een nieuw leefgebied toe aan het bos en vormt ook de ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone van de Lepelaarplassen naar het Kromslootpark. Essentieel voor dieren als de purperreiger en de bever. Maar deze 19 ha versterken ook de gehele Pampushout (525 ha). Een eerste deel van de Gouden Rand is in 2020 gerealiseerd.

Nieuwe Natuur Schokland
De archeologische schatten in de bodem in en rond Schokland zijn uniek door hun omvang en compleetheid; de reden dat Schokland UNESCO Werelderfgoed is. Deze status brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om ook in het Werelderfgoedgebied ten zuiden van het voormalige eiland de archeologische waarden te behouden, is functieverandering nodig. Er liggen kansen om dit deel om te vormen naar nattere natuur. Dat neemt de knelpunten weg tussen archeologie en landbouw. Ook biedt dit kansen voor verbetering van de recreatie en natuurbeleving. Lees meer op de projectwebsite.

Nieuwe Natuur Urkerveld - afgerond (2020)
Het Urkerveld (bijna 30 ha) wordt een toegankelijk en beleefbaar natuurgebied waarbij ook aandacht is voor cultuurhistorie, educatie en recreatie. De nieuwe natuur die Het Flevo-landschap hier realiseert, gaat een overgangszone vormen tussen het Urkerbos (ook in beheer) en het open polderlandschap. Dit maakt het Urkerveld interessant voor flora en fauna, maar zeker ook voor de recreant. De gemeente Urk legt een fietspad en de dijkovergang aan, waardoor een mooie fietsverbinding tussen de Westermeerweg en het fietspad op de Westermeerdijk ontstaat; een oost-west ontsluiting. Het nieuwe fietspad zorgt ook voor een betere zichtbaarheid van het Geologisch Reservaat P. van der Lijn. Bekijk hier de video over de afronding van de werkzaamheden.

Visie Rijk Voorland

Het landschap van Flevoland staat grote veranderingen te wachten. De bodem daalt, grondwater verzilt en natuur en landbouw hebben steeds vaker te maken met droogte. Klimaatverandering, verstedelijking, transitie van de landbouw, opwek van duurzame energie; grote opgaven die op ons afkomen en om ruimte en gezamenlijke oplossingen vragen. ‘Rijk Voorland’ is een visie op de provincie Flevoland waarin Het Flevo-landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vooruitkijken op wat de Flevolandse natuur nodig heeft om robuust en verbonden te zijn. En ook hoe natuur voor al die andere ruimtelijke opgaven en sectoren van meerwaarde kan zijn. Het is een handreiking om op een optimistische manier als burgers, boeren, natuurbeheerders en overheden samen te werken aan de natuurinclusieve toekomst van het Flevolandse landschap. Voor duurzame en beter ontwikkelde natuur en een mooi, groen en vitaal Flevoland waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is.

Bekijk de video        Download de visie       Lees het nieuwsartikel

Oostvaardersoevers

Doel van het project Oostvaardersoevers is om het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Dit verstekt de natuur en verbetert de waterkwaliteit.

Versterking N2000-gebieden

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier jaarrond leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden kunnen op dit moment niet goed van elkaar profiteren. Dit komt omdat ze van elkaar gescheiden zijn door de Oostvaardersdijk. Uitwisseling van water en voedingsstoffen is niet mogelijk en vissen en andere waterdieren komen moeilijk tot niet van het ene naar het andere gebied. Het project Oostvaardersoevers onderzoekt hoe verbindingen te maken zijn, waarbij tevens bewoners en bezoekers meer kunnen genieten van het gebied.

Looptijd

Het project is gestart in 2019 met een verkenningsfase. De verwachting is dat in 2025/2026 tot uitvoering kan worden overgegaan.

Partners

Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeente Almere, gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap werken in Oostvaardersoevers nauw met elkaar samen om op slimme manieren een impuls te geven aan de natuurontwikkeling in dit deel van Nationaal Park Nieuw Land.

Lees meer op onze projectpagina Oostvaarderoevers.

Beleef Werelderfgoed Schokland

In dit project werkt Het Flevo-landschap samen met Museum Schokland (Cultuurbedrijf Noordoostpolder) aan nieuwe infopanelen, meubilair, routes en unieke ervaringen. Het geeft een impuls aan de belevingswaarde van het natuurgebied annex UNESCO Werelderfgoed.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Mondriaan Fonds, Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, VSB-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, St. Dutch Welfare Fund, Rabobank Noordoostpolder-Urk, Ars Donandi.

Meer informatie op de projectpagina.

EU flag_yellow_low   Logo-Leader-1_400x    Logo Noordoostpolder   thumbnail_Logo-Flevoland

Logo downloads NL web groen  logo-mac-jpg-web-vsbfonds-pay-off-web     PBCF_Logo_oranje_RGB     Logo DWF  

AD-logo (screenshot)

Bouw vernieuwd otterverblijf (afgerond)

Het Flevo-landschap pakt het otterverblijf in Natuurpark Lelystad grondig aan. De Europese otters die hier leven, krijgen flink meer leefruimte. Ook voor de bezoekers gaat het een en ander veranderen. De vernieuwing van het otterverblijf is een langgekoesterde wens van Het Flevo-landschap. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, als ook provincie Flevoland, gemeente Lelystad en  Afvalzorg. Meer over het project op de projectpagina

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!