Plantgoed Havikshorst - InterAxxie Fotografie (3).JPG

Actuele werkzaamheden in onze gebieden

Actuele werkzaamheden in onze gebieden

Op deze pagina leest u welke grote of beeldbepalende werkzaamheden er worden uitgevoerd in onze gebieden. En waarom we dat doen... Heeft u een vraag over specifieke werkzaamheden? Mail deze dan naar info@flevolandschap.nl.

Klik op een project om meer informatie te lezen.

Werkzaamheden Hogering, Almere (2021-2024)

In de tweede helft van 2022 zijn onze beheerschuur aan de Botterweg in Almere en en stadsbos Pampushout verminderd bereikbaar door wegwerkzaamheden aan de Hogering. De wegwerkzaamheden omvatten onder meer nieuwe toe- en afritten, parallelbanen en de verbreding van de Hogering.

Het wegverkeer dat via de Botterweg (Pampusdreef) de Hogering op wil rijden kan dit vanaf september alleen in de richting van de A6 doen. Enkel verkeer op de Hogering uit noordelijke richting kan dan de Botterweg (Pampusdreef) bereiken. In de laatste maanden van het jaar zal het wegverkeer door tunnelbakken rijden, waardoor de gehele bypass kan worden verwijderd. Dat geeft ruimte om de toe- en afritten bij de Botterweg en de toerit en aansluiting op de parallelbaan bij de Neonweg aan te leggen. De Botterweg zal hiervoor volledig worden afgesloten voor de duur van zo’n vier maanden. Naar verwachting zal de Hogering (en de afslag naar de Botterweg en de Pampushout) vanaf 1 februari 2023 volledig gereed zijn. 

Meer informatie op de website van Provincie Flevoland

Werkzaamheden Natuurpark Lelystad (najaar/winter 2022)

Vanaf maandag 17 oktober worden er op verschillende plekken in Natuurpark Lelystad bomen gezaagd. Dit doen we om verschillende redenen:

  • Sommige bomen zijn ziek en worden instabiel. Deze bomen kunnen spontaan omvallen of takken verliezen. We verwijderen deze bomen zodat zij geen risico vormen voor langslopende bezoekers of de omheiningen van de dierenverblijven. 
  • Op sommige plekken zijn bospercelen zo dicht geworden dat er een muur van groen ontstaat. Op bepaalde plekken herstellen we de oorspronkelijke doorkijkjes om het parklandschap weer te benadrukken.
  • Op sommige plekken willen we specifieke bomen de ruimte (en het licht) geven zodat zij kunnen uitgroeien tot grote, solitaire bomen.

Een deel van het hout blijft achter in het gebied om als voedsel en huisvesting te dienen voor insecten, schimmels en planten. Een ander deel gaan we gebruiken voor de natuurlijke drainage op de parkeerplaats. Het hout dat daarna nog overblijft wordt verkocht als duurzaam bouwmateriaal.

Regulier onderhoud en kap essen Pampushout, Almere (zomer-najaar 2022)

In de Pampushout, in het stadsbosdeel nabij de Kiem, ten noordwesten van het Van Wagtendonkpad, vindt regulier bosonderhoud plaats. Het bos is verdeeld in zes blokken en in een cyclus van zes jaar is ieder jaar in een blok onderhoud gepland. Zo dunnen we het bos in fasen. Het geeft grote bomen meer ruimte om door te groeien. Ook de ondergroei en andere jonge bomen kunnen zich beter ontwikkelen. Het bos blijft zo vitaal. Bomen die aan het eind van hun levenscyclus zitten en gevaar voor bezoekers opleveren worden tijdens deze werkzaamheden verwijderd.

In enkele bosvakken vindt eindkap plaats van alle bomen. Dit zijn vakken met essen die zijn aangetast door de essentaksterfte. Dit is een agressieve schimmelziekte waaraan de bomen doodgaan. Essentaksterfte is helaas niet te behandelen. De bomen verzwakken tot ze uiteindelijk omvallen.

De werkzaamheden duren enkele maanden.

We begrijpen dat gekapte bomen en kale bosvakken een nare aanblik kunnen bieden. Tegelijkertijd is het genoemde onderhoud nodig voor de vitaliteit van het bos en de veiligheid van bezoekers. Dankzij de voedzame bodem in Flevoland (en het groeivermogen van de nieuwe aanplant) zal het bos er over afzienbare tijd weer prachtig bij liggen.

Voor de duidelijkheid: de werkzaamheden vinden plaats binnen ons eigen natuurterrein. Het gaat hier dus niet om het bosgebied waar plannen voor woningbouw voor waren.

We verwachten in de winter van 2023-2024 nieuwe inheemse bomen te planten in deze vakken, zoals eik, beuk, esdoorn, populier en berk. Zo hebben we ook begin dit jaar bijna 14.000 (!) nieuwe bomen aangeplant.

Zie ook onze informatiepagina: Hout uit eigen gebieden.

Dunning in Larserbos, Lelystad (augustus 2022)

In het Larserbos voeren we dunningswerkzaamheden uit. Andere bomen krijgen zo meer licht en ruimte. Langs de paden verwijderen we bomen die een gevaar voor passanten kunnen gaan opleveren door takbreuk of omvallen. Ook zetten we langs paden struiken terug, voor het eerst in tien jaar. Het zal deze paden weer ruimer maken.

De werkzaamheden concentreren zich in het zuidelijke deel van het Larserbos, bij de  hoofdingang aan de kant van de Rietweg.

Groot onderhoud N706 Vogelweg (juni/juli 2022)

De provincie Flevoland gaat grootschalig onderhoud uitvoeren aan de N706 Vogelweg. Tegelijk wordt een kort traject van de Roerdompweg dat aansluit op de Vogelweg vernieuwd. Hoewel de werkzaamheden gepland staan voor de zomer van 2022, is het mogelijk dat deze verplaatst worden naar 2023. De weg is tijdens de werkzaamheden gesloten voor doorgaand verkeer. Voor bestemmings- en landbouwverkeer worden maatregelen genomen om de omleidingsroutes zo kort mogelijk te houden. De werkzaamheden
gaan ongeveer 6 weken duren. Tijdens de werkzaamheden zijn de gebieden van Het Flevo-landschap die granzen aan de Vogelweg (zoals landscapskunstwerk 'Aardzee' en de Grote Trap) minder goed bereikbaar.

Lees voor details de informatiebrief van de provincie.

Afsluiting fietspad Larservaartbos (2022)

Uit veiligheidsoverwegingen sluit Het Flevo-landschap per direct het natuurfietspad langs de Larservaart. Door extreme algengroei – zeker in combinatie met vocht en bevriezing - is het fietspad momenteel op bepaalde plekken zo glad, dat veilig fietsen niet mogelijk is. Lees hier het gehele bericht.

processed-f83a51c1-d17f-4fd4-a135-9a8b9604574b_vqDAYSH5

Afgerond: renovatie Observatorium Robert Morris (maart/april 2022)

Landschapskunstwerk Observatorium Robert Morris, tussen Lelystad en Dronten, wordt binnenkort gerenoveerd. Van 14 maart tot 16 april 2022 vinden er verschillende werkzaamheden plaats op en rond het Observatorium. Het fietspad langs het kunstwerk wordt verwijderd en vervangen door een betonpad. Daarnaast wordt de ingang verplaatst en de onderdoorgang van het kunstwerk opgeknapt. Het gebied zal door de werkzaamheden in de genoemde periode slecht toegankelijk zijn.

Lees hier meer over het landschapskunstwerk

Afgerond: Groot onderhoud Aardzee (april 2022)

AardzeeWegens groot onderhoud is de parkeerplaats van landschapskunstwerk Aardzee aan de Vogelweg tussen Zeewolde en Almere gesloten tot ten minste medio april 2022. 

Afgerond: Afsluiting fietspad Flevohout, Lelystad (najaar 2021)

Van maandag 15 november tot en met 22 december 2021 wordt het fietspad door de Flevohout, tussen Lelystad en de Meerkoetenweg/Natuurpark Lelystad, tijdelijk afgesloten wegens kabelwerkzaamheden. Met borden en een omleidingsroute wordt het wandel- en fietsverkeer omgeleid. Houdt u daarbij rekening met een langere reistijd en langere fiets- of wandelroute.

Afgerond: Otterverblijf Natuurpark Lelystad (juli 2021- feb 2022)

De bouw van het vernieuwde otterverblijf in Natuurpark Lelystad is begin augustus gestart en duurt tot het voorjaar van 2022. Het Flevo-landschap pakt het otterverblijf in Natuurpark Lelystad grondig aan. De Europese otters die hier leven, krijgen flink meer leefruimte. Ook voor de bezoekers gaat het een en ander veranderen. Lees hier meer over dit project.

Afgerond: herstel zichtassen, zuidpunt Schokland (najaar 2021)

Dit najaar verwijderen we een aantal bomen op de zuidpunt van Schokland. De boomsingel is hier zo dichtgegroeid dat het eilandgevoel in dit gebied grotendeels is verdwenen. En bezoekers op Schokland willen juist graag zien en voelen dat ze op een voormalig eiland staan. Door een aantal bomen weg te halen zullen er zichtassen ontstaan, waarbij de omgeving vanuit de zuidpunt weer beter beleefd kan worden.

Afgerond: regulier onderhoud Pampushout, Almere (najaar 2021)

In het Priembos en de Pampushout (tussen de Saturnussingel, Botterweg en Hogering) vindt regulier bosonderhoud plaats. Het bos is verdeeld in vijf blokken en elk jaar vindt er gepland onderhoud plaats in een blok. Op deze wijze wordt het bos elke vijf jaar gefaseerd gedund zodat de ondergroei en jonge bomen zich kunnen ontwikkelen en het bos vitaal blijft. Ook bomen die aan het eind van hun levenscyclus zitten en gevaar voor bezoekers opleveren worden tijdens deze werkzaamheden verwijderd.

Bij de werkzaamheden zijn voornamelijk essen verwijderd die zijn aangetast door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waaraan de bomen dood gaan. Essentaksterfte is helaas niet te behandelen en de bomen verzwakken tot ze uiteindelijk omvallen. 

De functie van het bosgebied blijft ongewijzigd en de gekapte bomen worden binnenkort vervangen voor nieuwe, inheemse soorten zoals eik, beuk, esdoorn, populier en berk.

De werkzaamheden duren nog enkele weken. Door het natte weer dit jaar heeft het werk helaas een kleine vertraging opgelopen. 

Afgerond: kap sparren Urkerbos (najaar 2021)

Dit najaar worden er fijnsparren in het Urkerbos gekapt vanwege aantasting door de letterzetter, een kever die gangen boort onder de bast van verzwakte of stervende bomen. De kap moet de veiligheid van bezoekers aan het bos garanderen en gebeurt met relatief kleine machines. De werkzaamheden duren van eind oktober tot begin november en tijdens de werkzaamheden zullen sommige paden tijdelijk worden afgesloten. Ook een gedeelte van de plaatselijke ATB-route wordt tijdelijk afgesloten.

Afgerond: dunning in Natuurpark Lelystad (najaar 2021)

Vanaf maandag 13 september wordt de bosstrook langs de Uilentocht en de Larserringweg gedund. Dit is de bosstrook langs het hek van het wisent- en przewalskiverblijf aan de buitenzijde van het park.

De bosstrook wordt gedund om een meer gevarieerd bos te krijgen en verzwakte bomen langs het hek van het wisent- en przewalskiverblijf te verwijderen. De kans dat enkele van deze verzwakte bomen op het hek vallen wordt steeds groter en dat zou de veiligheid van de dieren en bezoekers in gevaar kunnen brengen.

Een vak met zieke essen in het gebied wordt gekapt. Deze essen zijn aangetast door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waaraan de bomen dood gaan. Essentaksterfte is helaas niet te behandelen en de bomen verzwakken tot ze omvallen. Na de kap wordt het vak opnieuw aangeplant met eiken en grijze elzen.

Een ander vak met uitheemse sitkasparren is aangetast zijn door de letterzetter, een kever die gangen boort onder de bast van verzwakte of stervende bomen. Ook deze sparren worden gekapt. Het vak wordt daarna ingeplant met inheemse boomsoorten.

Tijdens de werkzaamheden is het gebied uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor publiek. De werkzaamheden duren tot ongeveer 10 oktober.

2021 Uilentocht-werkzaamhedenzone

Afgerond: fietspaden Natuurpark Lelystad (najaar 2021/voorjaar 2022)

Tussen juli 2021 en februari 2022 voert TenneT werkzaamheden uit aan de hoogspanningsmasten tussen de Hoge Vaart en de A6 ter hoogte van de Flevohout. Dit heeft gevolgen voor het fietsverkeer van en naar Natuurpark Lelystad. Lees hier meer over de werkzaamheden.

Afgerond: Vogeleilanden Lepelaarplassen, Almere (najaar 2021)

In de Lepelaarplassen vinden werkzaamheden plaats om twee bijna verdwenen vogeleilanden in de Centrale Plas te vergroten. De eilanden worden samen zo’n 1950 vierkante meter groot, ruim tien keer groter dan wat er nu rest. De werkzaamheden zijn in augustus gestart en duren naar verwachting tot begin november. Lees hier meer informatie over dit project.

LP

Afgerond: Bomenkap Lepelaartocht, Zeewolde (juli 2021)

Langs een gedeelte van de Lepelaartocht, tussen de Appelvinkweg en de Schollevaarweg, worden bomen verwijderd. Deze strook is vooral bedoeld als verbindingsstrook voor dieren. Door de hoge begroeiing zien we dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van de strook. Door de begroeiing af te zagen tot kniehoogte krijgt de strook weer een open karakter en bereikt meer zonlicht de bodem, waardoor de beplanting weer zal uitlopen. Gevolg: natuurlijke verjonging, een bloem- en kruidenrijke berm en meer overzicht en ruimte voor passerende en foeragerende dieren.

Afgerond: Kap essen Priembos, Zeewolde (juli 2021)

In het Priembos worden zieke essen die besmet zijn met de essentaksterfte verwijderd. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en bomen die ziek worden kunnen niet meer genezen. Besmette bomen worden instabiel en kunnen omvallen of takken verliezen. Besmette bomen worden daarom verwijderd en vervangen door andere boomsoorten. 

Afgerond: Snoei Trekvogelgraslandje, Almere (maart 2021)

Er komen de laatste tijd vragen binnen over de bomenkap en snoeiwerkzaamheden rondom ons gebied 'het Trekvogelgraslandje' bij de Lepelaarplassen. Wat is er precies aan de hand? En wie is er verantwoordelijk voor welke ingrepen? Lees alles over de veranderingen.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!